Educació instrumental

La pràctica instrumental, constitueix un mitjà i una finalitat en ella mateixa tant per a l'aprenentatge com per al gaudir de la música.

En l'educació instrumental intervenen quatre àmbits diferents i complementaris:

 Tocar d'oïda, reproduint cançons o músiques, escoltades i memoritzades sense suport escrit.

 Tocar a partir de la lectura, orientat a la lectura a vista.

 Tocar de memòria, adreçat a la interiorització i a la interpretació de la literatura musical artística.

 La improvisació que s'ha de practicar des del principi i, durant la qual, es materialitzen estats d'ànim. Els jocs musicals que van traient partint de les possibilitats de l'instrument, i també les invencions que tenen com a punt de partida la pròpia música (rítmiques, melòdiques i harmòniques).

Es desenvolupa una actitud musical utilitzant les fonts vitals del ritme i la vida de les relacions sonores, per arribar a la tècnica instrumental.

Un gran equip de professors especialitzats conformen una plantilla estable a la nostra escola, amb la qual cosa la programació i el seguiment individualitzat de cada alumne estan garantits.